ListPrinterNames

摘要

返回在本地计算机中的可用打印机的列表。

语法

ListPrinterNames ()
返回值
数据类型说明
String

返回包含脚本可用的打印机名称的列表。

代码示例

ListPrinterNames 示例

返回会话可用的打印机名称的列表。

import arcpy

# Print available printers
printers = arcpy.ListPrinterNames()
for printer in printers:
    print(printer)

在本主题中